วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : saraban@tatc.ac.th  

สถิติเยี่ยมชม

21627066

ประกาศจากวิทยาลัย


 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ (หมวดคณิตศาสตร์)

 

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

 ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ           พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2           ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น)

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2          ปีการศึกษา 2566

 ประชาสัมพันธ์จากงานอาชีวศึกษาทวิภาคี เรื่อง ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 ประชาสัมพันธ์จากงานอาชีวศึกษาทวิภาคี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม