วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

สถิติเยี่ยมชม

19253428

ประกาศจากวิทยาลัย

 


 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (รอบทั่วไป 3) ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการรายงานตัว (อ่านให้ครบทุกขั้นตอน)

  1. ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศผลการคัดเลือก เข้ารายงานตัวออนไลน์ www.tatc.ac.th/register/  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 (ระบบจะเปิดวันเดียวเท่านั้น)
  2. เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวจากระบบ แล้วกรอกข้อมูลด้วยลายมือให้ครบถ้วนทุกเอกสาร (ให้นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเก็บไว้ เพราะระบบจะเปิดวันเดียวเท่านั้น)
  3. นำเอกสารรายการที่ 1 ใบโอนเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1/2564 ไปชำระที่ธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
  4. รวบรวมเอกสารประกอบการมอบตัวทุกรายการ (เรียงเอกสารตามรายการ) ส่งทางไปรษณีย์ไทยหรือขนส่งเอกชนมาที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เขียนวงเล็บหน้าซอง 'เอกสารประกอบการมอบตัวนักศึกษาใหม่ (รอบทั่วไป 3) '  ภายในวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2564 โดยถือวันประทับตราที่ไปรษณีย์เป็นสำคัญ   

**หากไม่ดำเนินการตามประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ**

นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าระบบเพื่อรายงานตัวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จะไม่มีสิทธิ์ส่งเอกสารมอบตัว ในกรณีที่ไม่เข้าระบบเพื่อรายงานตัว แต่ส่งเอกสารมอบตัว “ทางวิทยาลัยจะไม่คืนค่าใช้จ่ายหรือเอกสารใดๆทั้งสิ้น”


 ประกาศ การประมูลร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปี 2564


 ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ