วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : saraban@tatc.ac.th  

สถิติเยี่ยมชม

23238820

ประกาศจากวิทยาลัย


 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

 

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 ประชาสัมพันธ์จากงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เรื่อง เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์ทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดและมีความประสงค์ของบประมาณสนับสนุนการจัดทำ โดยให้ส่งเอกสารข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept paper) ในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์มายังงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2567 

 ประชาสัมพันธ์จากงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

 ประชาสัมพันธ์จากงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2568

 ประชาสัมพันธ์จากงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9)

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1           ปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 และระดับชั้น ปวส.2)

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1          ปีการศึกษา 2567

 ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ           พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 
ข้อมูลเพิ่มเติม