วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : saraban@tatc.ac.th  

สถิติเยี่ยมชม

22382164

ประกาศจากวิทยาลัย


 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

 

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 ประกาศ เรื่อง กำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง กำหนดการและแนวทางการซ่อมกิจกรรม ปีการศึกษา 2566

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1           ปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 และระดับชั้น ปวส.2)

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1          ปีการศึกษา 2567

 ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ           พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 
ข้อมูลเพิ่มเติม