วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

สถิติเยี่ยมชม

18892393

ประกาศจากวิทยาลัย

 


  ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัย                       เทคนิคสัตหีบ (นักศึกษาสิทธิพิเศษ โควตา รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการรายงานตัว (อ่านให้ครบทุกขั้นตอน)

  1. ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศผลการคัดเลือก เข้ารายงานตัวออนไลน์ www.tatc.ac.th/register/ ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2563 (ระบบจะเปิดวันเดียวเท่านั้น)
  2. เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวจากระบบ แล้ว   กรอกข้อมูลด้วยลายมือให้ครบถ้วนทุกเอกสาร
  3. นำเอกสารรายการที่ 1 ใบโอนเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1/2564 ไปชำระที่ธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
  4. รวบรวมเอกสารประกอบการมอบตัวทุกรายการ (เรียงเอกสารตามรายการ) ส่งทางไปรษณีย์มาที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เขียนหน้าซอง 'เอกสารประกอบการมอบตัวนักศึกษาใหม่ โควตารอบ 1' ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยถือวันที่ประทับตรา ที่ไปรษณีย์เป็นสำคัญ' 

**หากไม่ดำเนินการตามประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ**


 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควตา รอบ2)

         ประจำปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ 

  1. วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควตา รอบ2) เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2564 จากกำหนดการเดิม 10 มกราคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย
  2. วิทยาลัยฯ จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควตา รอบ2) ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป

  ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษารวบรวมเอกสารใบสำคัญรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี


 ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


 ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พ.ศ.2563