Thai-Austria หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  • ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• นโยบายของวิทยาลัย
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานศึกษา
• ติดต่อวิทยาลัย
• เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชลบุรี
• ติดตามภาวะผู้มีงานทำ
• รายงานการประเมินตนเอง
• แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
• รายงานงบทดลอง

• องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

• ช่างเขียนแบบเครื่องกล
• ช่างเครื่องมือวัดฯ
• ช่างแมคคาทรอนิกส์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างยนต์
• ช่างก่อสร้าง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• การโรงแรม
• คณะวิชาสามัญ
• แผนกวิชาพื้นฐาน
• เทคโนโลยีพื้นฐาน
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนกการบัญชี

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการ
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานความร่วมมือ
• งานแผนและงบประมาณ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ

กิจกรรมภายใน
ผู้บริหารจากประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2019-05-23 17:52:27 32 0
การฝึกทบทวนและรายงานตัวเลื่อนชั้นปี ประจำปี ๒๕๖๒ ของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพบกและกองทัพเรือ
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2019-05-11 15:23:21 87 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเข้าศึกษาดูงาน
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2019-04-17 09:31:36 92 0
พิธีเปิดศูนย์บริการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ 2562
เมื่อ : 2019-04-16 08:20:44 77 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมสืบสานประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562
เมื่อ : 2019-04-05 14:05:31 171 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์เข้าศึกษาดูงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ
เมื่อ : 2019-04-05 13:59:29 101 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อ : 2019-04-01 11:15:03 105 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
เมื่อ : 2019-03-28 08:04:08 151 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)

ทั้งหมด


 กำหนดการโครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง
         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตารางกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติ)


 
ประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
        ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน เข้าทำการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัวในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ให้ครบถ้วน โดยให้นักเรียน
นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th
หากมีปัญหาการเข้าระบบให้นักเรียน นักศึกษาติดได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตึกอำนวยการ


คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
  (www.v-cop.go.th) สำหรับนักเรียน นักศึกษา


 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

  ประกาศ แนวทางการพัฒนานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสู่สถานศึกษา
         คุณธรรม (ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2560)


 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน)
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาไทย) 
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์)
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์)
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน)
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
         และเทคนิคการผลิต)

 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานปกครอง)

 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด)

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา
ระบบห้องสมุด

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
v-cop
สายงานแรงงาน

เอกสารแนวทางการจัดองค์ความรู้
• การจัดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

มุมความรู้
• E-Learning อ.พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
• พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

เอกสารดาวน์โหลด
• ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
• วิธีการติดตั้งฟอนต์


TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.232745 sec.