ฝ่ายบริหาร

        นายกฤชพนธ์    ท่าม่วง  รองผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ  ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแล  งานบริหารงานทั่วไป  งานบุคลากร  งานการเงิน  งานการบัญชี  งานพัสดุงานอาคารสถานที่  งานทะเบียน  งานประชาสัมพันธ์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย