ฝ่ายวิชาการ

นายจิระพงษ์    จันทร์ประเสริฐ  รองผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ  ทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแลแผนกวิชา  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล  งานวิทยบริการและห้องสมุด  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  งานสื่อการเรียนการสอน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย