วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527 ต่อ 1111
โทรสาร 038-237268 


กิจกรรม

  ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ           พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง จัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ครั้งแรก เป็นบิ๊กดาต้าของประเทศไทย ศูนย์รวมข้อมูลให้ทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมมือใช้ประโยชน์ กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

 

  เกียรติบัตร ปี 2566 : โครงการเสวนาสรุปองค์ความรู้จากการฝึกประสบการณ์ครูสู่การฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เกียรติบัตร)
  เกียรติบัตร ปี 2566 : นักศึกษาที่ได้รับผลคะแนนมากกว่า 500 คะแนน การทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ปีการศึกษา 2566 (เกียรติบัตร)
  เกียรติบัตร ปี 2566 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน “การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา 2566
  เกียรติบัตร ปี 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
  เกียรติบัตร ปี 2566 : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ 2566
(ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2)
  เกียรติบัตร ปี 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ พัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับสร้างเนื้อหา (Content) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม TikTok
  เกียรติบัตร ปี 2566 : โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ (ผู้เข้าอบรม)
  เกียรติบัตร ปี 2566 : วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2566 (บุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2565)
 สถิติเยี่ยมชม

257188