ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์
 ประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

       ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน
เข้าทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
(www.v-cop.go.th) ให้ครบถ้วน โดยให้นักเรียน นักศึกษา
เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก  

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
www.tatc.ac.th หากมีปัญหาการเข้าระบบให้นักเรียน นักศึกษาติดได้ที่
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตึกอำนวยการ

**คู่มือการเข้าปรับปุรง (UPDEAT) ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนนักศึกษา 
ในเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th)