งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527 ต่อ 1111
โทรสาร 038-237268 


กิจกรรม

  ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ           พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง จัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ครั้งแรก เป็นบิ๊กดาต้าของประเทศไทย ศูนย์รวมข้อมูลให้ทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมมือใช้ประโยชน์ กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

 

  เกียรติบัตร ปี 2567 : คณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2566 (คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ / คณะกรรมการปฏิบัติงานดีเด่น)
  เกียรติบัตร ปี 2567 : นักศึกษาที่ได้รับผลคะแนนมากกว่า 500 คะแนน การทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ปีการศึกษา 2566 (เกียรติบัตร)
  เกียรติบัตร ปี 2567 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย (เกียรติบัตร)
  เกียรติบัตร ปี 2567 : โครงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ขั้นพื้นฐาน (เกียรติบัตร)
  เกียรติบัตร ปี 2567 : โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เกียรติบัตร)
  เกียรติบัตร ปี 2567 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ (เกียรติบัตร)
  เกียรติบัตร ปี 2567 : วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2567 (บุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2566)
 สถิติเยี่ยมชม

275368