VDO แนะนำแผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

สถิติเยี่ยมชม

236874

โฆษณา

RSS กับวิทยาศาสตร์


   


วว. ผนึกกำลังพันธมิตร 4 หน่วยงาน สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน/อวกาศยาน
   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผนึกกำลังพันธมิตร 4 หน่วยงาน สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน/อวกาศยาน ส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมการบิน/อวกาศ ของประเทศไทย   

RSS

กิจกรรม