ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายพรชัย  ค่ายใส  รองผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ  ทำหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   งานความร่วมมือ  งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย