ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
     'เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่สร้างสรรค์  ขยันทำงาน  ผสานคุณธรรม' 

วิสัยทัศน์
      'เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพเพื่อการทำงาน' 

พันธกิจ (Mission)
  1. การบริหารจัดการเชิงรุก โดยผู้บริหารมีภาวะผู้นำ
  2. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership)
  3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (Demand Driven)
  4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
  5. วิจัย พัฒนา และการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Research/learning organization)
  6. บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานทุกภาคส่วน
  7. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ