Foot in mouthการบริการคืองานของเราEmbarassed ยินดีต้อนรับสู่งานบุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

DOWNLOAD แบบฟอร์มและเอกสาร

กิจกรรม

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      ครู-อาจรย์ ท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมมาตาการปรับปรุงอัตรากำลังของ
      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (โครงการเกษียณก่อนกำหนด) 
      ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  (ออกจากราชการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔) รายละเอียด
 

สถิติเยี่ยมชม

135105

ระบบการบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา

RSS การศึกษา
HTTP Exception: 1 HTTP Transport Error - Unable to establish connection to host www.rssthai.com