ยินดีต้อนรับ เข้าสู่งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ
193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527 ต่อ 1230
โทรสาร 038-237268
 

กิจกรรม

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา พ.ศ .2549
1. เป็นเลขาคณะกรรมการกำหนดราคาผลิตผลเพื่อจำหน่าย
2. บันทึกทะเบียนผลิตผลของงานการตลาด การค้า และประกอบธุรกิจ (สผ.4)
3. รับผิดชอบในการจำหน่ายผลิตผล
4. รายงานหัวหน้าสถานศึกษาทราบ  
    >>>> กรณีจำหน่ายผลิตผลเรียบร้อยแล้ว
    >>>> กรณีที่ผลิตผลยังไม่ได้จำหน่ายเกิดชำรุดเสียหาย
    >>>> กรณีที่เก็บผลิตผลไว้แล้วไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย
5. จัดทำรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5)
    เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ทุกปี

***************************