ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย  ตลุนจันทร์  รองผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการ  ทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  งานครูที่ปรึกษา  งานปกครอง  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  สวัสดิการการศึกษานักเรียนนักศึกษา  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย