ติดต่อวิทยาลัย


วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,238527  โทรสาร 038-237268
E-mail :
Sattahip12@gmail.com
 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
101,201 งานประชาสัมพันธ์   114 ช่างเชื่อม
102 ผู้อำนวยการ   122 เทคโนโลยีพื้นฐาน
103 รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการ   130 ช่างเทคนิคพื้นฐาน
104 รองฯ ฝ่ายวิชาการ   131 ช่างยนต์
105 รองฯ ฝ่ายทรัพยากร   132 ช่างกลเกษตร
106 รองฯ ฝ่ายแผนงาน   133 ช่างกลโรงงาน
107 งานการเงิน   134 ช่างเขียนแบบ
109 งานบัญชี   135 สามัญสัมพันธ์
110 งานบุคลากร   136 ช่างไฟฟ้ากำลัง
111 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   137 ช่างเครื่องมือวัดฯ
113 งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   139 การโรงแรม (โรงแรมเวียนนา)
115 งานวางแผนและงบประมาณ   225 IT - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
117 งานทวิภาคี   231 การบัญชี ชั้น 2
118 งานประกันคุณภาพ   226 การบัญชี ชั้น 3
120 งานพัสดุ   230 ช่างก่อสร้าง
121 งานครูที่ปรึกษา-งานแนะแนว   232 อิเล็กทรอนิกส์
123 งานห้องสมุด วิทยบริการ  

125 งานทะเบียน  

126 งานกิจกรรม  

127 งานพยาบาล สวัสดิการ  

140 งานปกครอง
227 งานวัดผล
228 งานสารบรรณ
229 งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ