ติดต่อวิทยาลัย


วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,238527  โทรสาร 038-237268
E-mail : Sattahip12@gmail.com
 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 
1965 ผู้อำนวยการ   1114 แผนกช่างเชื่อม
1002 รองฯ ฝ่ายทรัพยากร   1122 แผนกเทคโนโลยีพื้นฐาน
1005 รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการ   1130 แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
1003 รองฯ ฝ่ายวิชาการ   1131 แผนกช่างยนต์
1004 รองฯ ฝ่ายแผนงาน   1133 แผนกช่างกลโรงงาน
1000 งานประชาสัมพันธ์   1134 แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
1007 งานการเงิน   1135 แผนกสามัญสัมพันธ์
1009 งานบัญชี   1136 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
1006 งานบุคลากร   1137 แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุม
1111 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   1221 แผนกการบัญชี ชั้น 2
1113 งานสารบรรณ   1222 แผนกการบัญชี ชั้น 3
1115 งานวางแผนและงบประมาณ   1224 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1117 งานทวิภาคี   1225 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1229 งานประกันคุณภาพ + งานวิจัยฯ   1226 แผนกช่างอากาศยาน
1120 งานพัสดุ   1231 แผนกช่างก่อสร้าง
1116 งานครูที่ปรึกษา + งานแนะแนว   1232 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 1
1123 งานห้องสมุด วิทยบริการ ชั้น 1   1233 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 2
1124 งานห้องสมุด วิทยบริการ ชั้น 3   1234 แผนกเทคนิคระบบขนส่งทางราง
1010 งานทะเบียน   1235 แผนกเมคคาทรอนิกส์
1126 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   1881 แผนกการโรงแรม การท่องเที่ยว ชั้น 1
1227 งานวัดผล   1882 แผนกการโรงแรม การท่องเที่ยว ชั้น 2
1228 งานหลักสูตร      
1992 งานปกครอง      
1230 งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ      
1127 ห้องพยาบาล      
1112 งานโครงการพิเศษฯ      
1991 ป้อมยาม