วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

สถิติเยี่ยมชม

18990318

ประกาศจากวิทยาลัย

 


 ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564

         1. ผู้สมัครทุกคนต้องจองคิวการเข้าสมัครล่วงหน้า ได้ที่ http://ques.tatc.ac.th/ (จำกัดจำนวนผู้เข้าสมัครเรียน 300 คนต่อวันเท่านั้น) และให้มาตามกำหนดวันและเวลาที่ทำการจองคิวในระบบ ในวันสมัครแต่งกายด้วยเครื่องแบบสถานศึกษาเดิมให้เรียบร้อย

        2. ระดับ ปวช.

             2.1 ใบสมัคร

             2.2 คุณสมบัติ เอกสารการสมัครและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

             2.3 ประวัติและมาตรฐานวิชา

        3. ระดับ ปวส.

             3.1 ใบสมัคร ซื้อในวันที่มาสมัคร ราคา 100 บาท (หรือซื้อล่วงหน้าได้ที่ห้องงานทะเบียน)

             3.2 คุณสมบัติ เอกสารการสมัครและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

             3.3 ประวัติและมาตรฐานวิชา

       4. กรุณาเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย รายละเอียดในข้อ 2.2 และ 3.2

เอกสารประกอบการสมัคร

       1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

       2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครเรียน จำนวน 1 ฉบับ

       3. สำเนาใบ ปพ.1 หรือ รบ.1 (5 ภาคเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป) จำนวน 1 ฉบับ

📌 ผู้มาสมัครเรียนทุกคนต้องส่วมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และผ่านจุดคัดกรองของทางวิทยาลัยก่อนเข้าสมัครเรียนทุกคน


 แจ้งรายละเอียดการวัดตัวเพื่อตัดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาใหม่               (นักศึกษาสิทธิพิเศษ โควตารอบ 1 เก็บตก) ปีการศึกษา 2564

✅ ให้นักเรียน นักศึกษา โควตารอบ 1 ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกรายละเอียดการวัดตัวให้รีบดำเนินการเพิ่มเติม ได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น


 แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ลงทะเบียนทำแบบทดสอบออนไลน์และยื่นคำร้องขอออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ขั้นตอนและรายละเอียดดังรูปภาพ

ลิ้งค์ลงทะเบียน : Click

 


 ประกาศ แจ้งรายละเอียดการวัดตัวเพื่อตัดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาใหม่               (นักศึกษาสิทธิพิเศษ โควตารอบ 2) ปีการศึกษา 2564 

✅ ให้นักศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น

👔 เสื้อผ้า/ชุดฝึกงาน อ.สุรัชดา ลาภถาวร 082-472-7055

👔 ชุดลูกเสือ/ชุดพละ อ.พัสสุดา เรืองวัฒนานนท์ 086-074-8458

👞 รองเท้า อ.พิมพรรณ ปัญจขันธ์ 086-142-0014

                   อ.นพรัตน์ รุ่งเรืองจินดา 098-264-9508

ผู้กำกับดูแล รองฯ ชุติมา โชคกนกวัฒนา 062-915-6697


  ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัย                       เทคนิคสัตหีบ (นักศึกษาสิทธิพิเศษ โควตา รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการรายงานตัว (อ่านให้ครบทุกขั้นตอน)

  1. ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศผลการคัดเลือก เข้ารายงานตัวออนไลน์ www.tatc.ac.th/register/ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (ระบบจะเปิดวันเดียวเท่านั้น)
  2. เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวจากระบบ แล้ว   กรอกข้อมูลด้วยลายมือให้ครบถ้วนทุกเอกสาร (ให้นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์จากระบบเก็บไว้ เพราะระบบจะเปิดวันเดียวเท่านั้น)  
  3. นำเอกสารรายการที่ 1 ใบโอนเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1/2564 ไปชำระที่ธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
  4. รวบรวมเอกสารประกอบการมอบตัวทุกรายการ (เรียงเอกสารตามรายการ) ส่งทางไปรษณีย์ไทย หรือขนส่งเอกชนมาที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เขียนหน้าซอง 'เอกสารประกอบการมอบตัวนักศึกษาใหม่ โควตารอบ 2' ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยถือวันที่ประทับตราที่ไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน เป็นสำคัญ 

หมายเหตุ

✅ หากไม่ดำเนินการตามประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

✅ นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าระบบเพื่อรายงานตัวในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จะไม่มีสิทธิ์ส่งเอกสารมอบตัว

✅ ในกรณีที่ไม่เข้าระบบเพื่อรายงานตัว แต่ส่งเอกสารมอบตัว 'ทางวิทยาลัยจะไม่คืนค่าใช้จ่ายหรือเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น' 


 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ,ปวส.2 และนักเรียนนักศึกษาที่ตกรุ่น ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีผลไม่ผ่านกิจกรรมค้างอยู่ ขณะนี้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้ดำเนินการเปิดซ่อมกิจกรรมโดยมีกำหนดให้ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ในวันทำการปกติ ติดต่อลงทะเบียนที่ห้องงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


 ประกาศ แนวทางการเปิดเรียนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับใหม่  


  ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษารวบรวมเอกสารใบสำคัญรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี


 ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พ.ศ.2563