วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  

StatisticCounter

17578567

ประกาศจากวิทยาลัย
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาสิทธิพิเศษ

       (โควตา รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ 

1. ระดับ ปวช. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้รายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง

ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

ผู้ที่ไม่มาสอบในวันเวลาดังกล่าวทางวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

2. ระดับ ปวส. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้รายงานตัวสัมภาษณ์เวลา 08.00 น.

ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

ผู้ที่ไม่มาสอบในวันเวลาดังกล่าวทางวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์


 ประกาศ รับสมัครครูพิเศษสอนวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 ประกาศ รับสมัครครูพิเศษสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด


 ประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน เข้าทำการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัวในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ให้ครบถ้วน โดยให้นักเรียน
นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th
หากมีปัญหาการเข้าระบบให้นักเรียน นักศึกษาติดได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตึกอำนวยการ


คู่มือการเข้าปรับปุรง (UPDATE) ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนนักศึกษา
ในเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
(www.v-cop.go.th)