Thai-Austria Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 
E-mail : sattahip12@gmail.com  • ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• นโยบายของวิทยาลัย
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานศึกษา
• ติดต่อวิทยาลัย
• เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชลบุรี
• ติดตามภาวะผู้มีงานทำ
• รายงานการประเมินตนเอง
• แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
• รายงานงบทดลอง

• องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

• ช่างเขียนแบบเครื่องกล
• ช่างเครื่องมือวัดฯ
• ช่างแมคคาทรอนิกส์
• ช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างยนต์
• ช่างก่อสร้าง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• การโรงแรม
• คณะวิชาสามัญ
• แผนกวิชาพื้นฐาน
• เทคโนโลยีพื้นฐาน
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนกการบัญชี

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการ
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานความร่วมมือ
• งานแผนและงบประมาณ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ

กิจกรรมภายใน
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานหอการค้าเยอรมัน-ไทย GTDEE รุ่น 1
ข่าวสาร (กำหนดการ)
Create : 2019-07-23 12:35:27 8 0
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
ข่าวสาร (กำหนดการ)
Create : 2019-07-23 12:23:28 17 0
โครงการอบรมขนมไทย ขนมโบราณ
ข่าวสาร (กำหนดการ)
Create : 2019-07-23 08:03:46 14 0
วิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
Create : 2019-07-11 16:33:27 76 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
โครงการหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2562
Create : 2019-07-11 16:05:59 62 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นศึกษาดูงานด้านช่างอากาศยาน
Create : 2019-07-11 15:12:56 36 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
ลงนามความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
Create : 2019-07-08 10:12:31 43 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
Create : 2019-06-27 14:55:19 103 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)

more


 ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย

 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนชาวต่างชาติ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ)

 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานการเงิน)

 
ประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
        ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน เข้าทำการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัวในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ให้ครบถ้วน โดยให้นักเรียน
นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.tatc.ac.th
หากมีปัญหาการเข้าระบบให้นักเรียน นักศึกษาติดได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตึกอำนวยการ


คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
  (www.v-cop.go.th) สำหรับนักเรียน นักศึกษา


 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

  ประกาศ แนวทางการพัฒนานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสู่สถานศึกษา
         คุณธรรม (ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2560)
ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา
ระบบห้องสมุด

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
v-cop
สายงานแรงงาน

เอกสารแนวทางการจัดองค์ความรู้
• การจัดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม

มุมความรู้
• E-Learning อ.พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
• พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

เอกสารดาวน์โหลด
• ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
• วิธีการติดตั้งฟอนต์


TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

Development
Generated 1.129818 sec.