โครงการอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้จัดอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา และระบบติดตามภาวะการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ www.youtube.com โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมีผู้เข้าร่วมการอบรมดังนี้

                     1. นายนนทชัย               จันทร์แทน          ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

                     2. นางสาวพรนภา        สังข์กรณ์           เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

                     3. นางสาวศิรินันท์        บัวแก้ว               เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

                     4. นางสาวณัฐากร       พรมศรี              เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานและเจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


datacenter

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ