บุคลากรงานศูนย์ข้อมูล

ผังบุคลากร งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 

ดร.อรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
orathaiys@tatc.ac.th
 

 

นางสาวชุติมา  โชคกนกวัฒนา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
chtm2564@tatc.ac.th
 

 

นางกฤตาณัฐ  ผ่องศรี
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
kritanat_p@tatc.ac.th
 

 

นายราเชนทร์  คงระคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
rachain@tatc.ac.th
 

นายนรเศรษฐ์  ศิริไปล์
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
nara@tatc.ac.th
 

 

นางสาวศิรินันท์  บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
pui_buekaew@tatc.ac.th
 

 

 

 

 

 

 

 

นายศิรัตสพล  เชียงทอง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
siratsapol@tatc.ac.th