เกียรติบัตร ปี 2566

  เกียรติบัตร ปี 2566 : วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2566 (บุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2565)

(กลุ่มผู้บริหาร/กลุ่มครูผู้สอน/กลุ่มครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ)/กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา/กลุ่มครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์/กลุ่มครูที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ)

  เกียรติบัตร ปี 2566 : โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ (เกียรติบัตร)

  เกียรติบัตร ปี 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ พัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับสร้างเนื้อหา (Content) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม TikTok (ผู้เข้าอบรม และ คณะวิทยากร)

  เกียรติบัตร ปี 2566 : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ 2566

(ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2)

  เกียรติบัตร ปี 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (เกียรติบัตร)

  เกียรติบัตร ปี 2566 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน “การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา 2566 (คณะดำเนินงาน และ ผู้เข้าอบรม)

 เกียรติบัตร ปี 2566 : นักศึกษาที่ได้รับผลคะแนนมากกว่า 500 คะแนน การทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ปีการศึกษา 2566 (เกียรติบัตร)

 เกียรติบัตร ปี 2566 : โครงการเสวนาสรุปองค์ความรู้จากการฝึกประสบการณ์ครูสู่การฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เกียรติบัตร)