วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

      สารสนเทศเด่น เน้นบริการ  สื่อสารฉับไว  ก้าวไกลมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

1. เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลสารสนเทศแต่บุคลากรในวิทยาลัยและแก่บุคลากรภายนอก 
2. ติดตาม ลำเนินงานตามนโยบายของวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรภายในวิทยาลัยและแก่บุคคลภายนอกสถานศึกษา
5. ให้บริการงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.go.th
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานภายในและภายนอก