เกียรติบัตร ปี 2566 : การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
 
  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน

ทักษะพื้นฐาน