โครงการอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้จัดอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบให้แก่ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ www.youtube.com โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมีผู้เข้าร่วมการอบรมดังนี้

                   1. นางสาวศิรินันท์            บัวแก้ว             เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

                   2. นางสาวเกศราภรณ์     แบบอย่าง       เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

                   3. นางสาวมนต์ชิตา          ชังเภา             เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

                   4. นางสาวปิยะกมล          บุตรดา            เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


datacenter

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ