ฟอร์มกรอกข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2566

ม.1 - 1.1.1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาของรุ่นเมื่อเทียบกับแรกเข้าของรุ่น (งานทะเบียน)

ม.1 - 1.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (งานวัดผล)

ม.1 - 1.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (งานวัดผล)

ม.1 - 1.2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ (งานการค้า)

ม.1 - 1.2.2 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพจนได้รับรางวัล (งานกิจกรรม)

ม.1 - 1.2.3 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทำหรือศึกษาต่อ (งานแนะแนว)

ม.1 - 1.3.1 ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (งานกิจกรรม)

ม.2 - 2.1.1 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ (งานหลักสูตร)

ม.2 - 2.1.2 ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ (งานหลักสูตร)

ม.2 - 2.2.1 ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (งานหลักสูตร)

ม.2 - 2.2.2 ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (งานหลักสูตร)

ม.2 - 2.2.3 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน (งานหลักสูตร)

ม.2 - 2.2.4 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียน (งานครูที่ปรึกษา)

ม.2 - 2.2.5 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (งานบุคลากร)

ม.2 - 2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา (งานศูนย์ข้อมูล)

ม.2 - 2.3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม (งานอาคารสถานที่)

ม.2 - 2.3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (งานอาคาร)

ม.2 - 2.3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด)

ม.2 - 2.3.5 การบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งานภายในสถานศึกษา (งานศูนย์ข้อมูล)

ม.2 - 2.3.6 ร้อยละของห้องเรียนที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน (งานศูนย์ข้อมูล)

ม.2 - 2.4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (งานวางแผน)

ม.3 - 3.1.1 ระดับคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (งานทวิภาคี)

ม.3 - 3.1.2 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน (งานความร่วมมือ)

ม.3 - 3.1.3 ระดับคุณภาพในการบริการชุมชนและจิตอาสา (โครงการพิเศษ)

ม.3 - 3.2.1 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมผู้เรียนพัฒนานวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์ การสร้างสรรค์หรืองานวิจัย จนได้รับรางวัล (งานวิจัย)