RSS ͹

อุอิ อาร ึหัวหารรือุือูริหารุหม รำหหา
   อุอิ อาร หัวหารรือย หม สอรายือ ูริหารรรือูศรษา วีสิ ายรัมรี รวมยิี อุอิ อาร รัำหหม หัวหรรือย


ลา อรัรุัรอ รัษาุี ระาียว มอูึรือิ !
   ลา ศรีว ยวายระััรอ 30 ารัษาุร มูึรือิ อยระัุรระา ละยัมำหรอวลา ัรอ 30 า รัษาุร รือารยระั หลัะัสุา


หิุอหลออิัรอยรั สา 5 ลา มหวัิสั ือำอ
   หิรอุ หลออิ มียายหาราวรออล หลออิัรอยรั สูิวา 5 ลา มหวัิสั ือำอ

RSS ͧ
RSS Ť
RSS ͧ

สัย ู ึวามละลาย าอวุ อั... อวาิม !
   ลูาวย สัย ู ึวา มุออมาอว อ มลสา รึัว สอย ลิา


อมั อุลู ีลาามาอวยาูาย วัีอายววั !
    รอรัว Augustzii สึ อุอออัส ลูอวามูาย หลัห วาลู LGBTQ ลูรูัวั อุาล อมรูารั ลียล LGBTQ


รือมอาารสุวรรูมิสีย ำูาึ SAT-1 ม ีลย 4 ียวิ
   รือมสุวรรูมิ อาาร SAT-1 ัอ ูยสาริา อรู ีลย 4 ียวิ วลาอมา 3 ัวมึลัมาา

                  
               ٳѷ  س԰
 

              .0815768529

E mail : napart96@hotmail.com