คำอธิบายรายวิชาคำอธิบายรายวิชา
           ศีกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในแผนกต่างๆของโรงแรม เอกสารที่ใช้ในการติดต่อระหว่างแผนกต่างๆ การเขียนรายงานประจำวัน