คำอธิบายรายวิชาคำอธิบายรายวิชา


             ปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของกล้องถ่ายภาพ ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ ชนอดของเลนส์ ชนิดของฟิส์ม และการเลือกใช้ หลักการประกอบภาพอย่างง่าย การดูแลรักษากล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์