คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
          
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานติดต่อสื่อสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานสืบค้นข้อมูล งานนัดหมาย งานจัดประชุมสัมมนา การนำเสนอข้อมูล และการใช้อินเทอร์เน็ตในงานท่องเที่ยวและโรงแรม