ʹͧ  س԰
        ἹԪѭ

        .081-6896671
             ҹ.038-381817
  
 E:mail.sanong94@hotmail.com

ǨҡԹѰ

Ԩ

RSS ͹

ลา อรัรุัรอ รัษาุี ระาียว มอูึรือิ !
   ลา ศรีว ยวายระััรอ 30 ารัษาุร มูึรือิ อยระัุรระา ละยัมำหรอวลา ัรอ 30 า รัษาุร รือารยระั หลัะัสุา


หิุอหลออิัรอยรั สา 5 ลา มหวัิสั ือำอ
   หิรอุ หลออิ มียายหาราวรออล หลออิัรอยรั สูิวา 5 ลา มหวัิสั ือำอ


ลูาลาอีมุม มรอรูลลีอั ีอีายัร หอัยราะ...
   ลูาลาอีมุม มรอรูลลีอว ำั สียละสียวามรูสึ ีละรว ูลลีลูาอว อยาอารือหึีสุ สุายหอัยราารือลู

RSS äСûͧѹ
RSS Էʵ
RSS ͧ

ร. ะวิีอาีวิรอ หุรายิมลั าระสหุ อำยั ?
   ำรว ะ 3 วิีารอาีวิรอ หุรายิ ลุมลั ห ยิลาหาาราอ ยำ ร. 191 มือสามาร ร. ยลอัย


อึอี ! มือยิวัย 14 อัลิอมลีี-สรูหือ ออหุ
   ยิลาหาาราอ อาหูวว ลัวำราย ะลรวสอรศั๸มาี สรูมาีระสุหือ ออหุ รายิาหา


ลิาีั ! รายวัย 14 ยิลาาราอ วาอาวุ-ยมือมัว
   ยลิาีัุม ยาวอายุ 14 มือือหุ ยิลาหาารริยั ยอมวาอาวุ ยมือึือมอัว หลั ราิลาหา

RSS çҹ