คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาเกี่ยวกับโมล  สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  และ  การวัดและปริมาณเวกเตอร์  แรง  โมเมนต์และทอร์ก  การสมดุล   จุดศูนย์ถ่วงและเซนต์ทรอย     สมการการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง   งาน  พลังงานและกำลัง   โมเมนตัม