แบบทดสอบ

          1. หน่วยและการวัด

          2.  เวกเตอร์  2  มิติ

          3.  เวกเตอร์  3  มิติ
   
          4.  ไฟฟ้าสถิต
 
          5.  ไฟฟ้ากระแสสลับ
 
          6.  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า