คำอธิบายรายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ 7
              ประกอบด้วยการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณสารและปฏิกิริยาเคมี สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารสังเคราะห์ การวัดและปริมาณเวกเตอร์ แรง การสมดุล จุดศูนย์ถ่วง สมการการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กำลัง โมเมนตัมเชิงเส้น การหมุนและโมเมนตัมเชิงมุม การวัดอุณหภูมิและปริมาณความร้อน คุณสมบัติของสาร พลังงานนิวเคลียร์และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน