โครงการสอน

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

1-2

 

-

1-2

ปฐมนิเทศ

v    ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา

     วิทยาศาสตร์ 8

v    มาตรฐาน จุดเน้น และแนวปฏิบัติในการเรียนวิชา

     วิทยาศาสตร์ 8

v    แนวทางการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 8

 

  1. มีความเข้าใจขอบเขตของวิชาวิทยาศาสตร์ 8
  2. ทราบถึงมาตรฐาน

จุดเน้นและแนวปฏิบัติ

     ในการเรียนวิชา

     วิทยาศาสตร์ 8

3.    มีความเข้าใจวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในวิชา

     วิทยาศาสตร์ 8

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

1

3-5

การกำหนดปริมาณสารและปฏิกิริยาเคมี

v    มวลอะตอม

v    มวลโมเลกุล

v    โมลและปริมาณต่อโมล  

     ของสาร

v    สูตรเคมี

v    สมการเคมี

v    การดุลสมการเคมี

v    การเกิดปฏิกิริยาเคมี

v    สารละลาย

 

 

 

1.  คำนวณหาจำนวนโมลของสารจากปริมาณสารที่กำหนดให้ในรูปต่างๆ ได้

2.  เขียนสมการและดุล

     สมการได้อย่างถูกต้อง

3.  ระบุชนิดของปฏิกิริยาได้ถูกต้อง

4.  คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ ได้

 

 

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

2

2

6-8

สารละลายกรด-เบส และเกลือ

v    สารละลายอิเล็กโทรไลต์              

v    สารละลายกรดและสารละลายเบส

v    ทฤษฎีกรด-เบส                      

v    คู่กรด-เบส

v    การแตกตัวของกรดและเบส         

v    การพิจารณาความแรงของกรด-เบส

v    การแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์           

v    การหาค่า pH ของสารละลายกรดและสารละลายเบส

v    อินดิเคเตอร์สำหรับกรดและเบส

v    ปฏิกิริยาของกรดและเบส

v    เกลือ

v    การนำความรู้เกี่ยวกับ

ปฏิกิริยาของกรดและเบสไป

     ใช้ประโยชน์

 

1.  ระบุความแตกต่าง

     ระหว่างสารละลายกรด

     และสารละลายเบสได้

2.  เปรียบเทียบความแรง

     ของกรดและเบสได้

3. หาค่า pH ของสารละลายกรดและสารละลายเบสได้

4.  ระบุวิธีบอกจุดยุติของ

     ปฏิกิริยาระหว่างกรด

     และเบสได้

5.  ระบุวิธีเกิดเกลือได้

6.  นำความรู้เกี่ยวกับ

     ปฏิกิริยาของกรดกับ

     เบสไปใช้ประโยชน์

     ในชีวิตประจำวันได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

3-4

3

9-16

การวัดและปริมาณเวกเตอร์

v    การวัด

v    หน่วยของการวัด

v    ปริมาณเวกเตอร์

v    องค์ประกอบของเวกเตอร์

v    การบวกเวกเตอร์

v    การคูณเวกเตอร์

 

 

1.  บอกลักษณะของการ

   วัดและหน่วยของปริมาณต่างๆ ได้

2.  แยกองค์ประกอบ

   เวกเตอร์แบบต่างๆ ได้

3.  หาผลลัพธ์ของการ

   บวกเวกเตอร์แบบต่างๆ ได้

4.  หาผลลัพธ์ของการคูณเวกเตอร์แบบต่างๆ ได้

 

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

5-6

4

17-24

แรง

v    ชนิดของแรง

v    การแยกแรงไปในแนวแกนสมมติ

v    การหาค่าผลรวมของแรง

 

 

 

1.  บอกชนิดของแรงที่มากระทำต่อวัตถุในสภาพต่างๆ ได้

2.  เขียน Free Body Diagram ของแรงชนิดต่างๆ ได้

3.  แยกแรงไปในแนวแกน x, y ได้

4.  แยกแรงไปในแนวแกน x, y และ z ได้

5.  หาผลรวมของแรงบนระนาบใดระนาบหนึ่งได้

6.  หาผลรวมของแรงใน 3 มิติได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

7-8

5

25-32

สมการการเคลื่อนที่

v    ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

v    สมการการเคลื่อนที่

 

 

1. หาความสัมพันธ์ของปริมาณ   

     ต่างๆ ของการเคลื่อนที่ได้

2. คำนวณหาปริมาณต่างๆ ของ

     การเคลื่อนที่ได้

3. บอกลักษณะของการเคลื่อนที่

     ในแนวเส้นตรงแบบต่างๆ ได้

4. คำนวณปริมาณต่างๆ ของ

    ลักษณะการเคลื่อนที่ในแนว

    เส้นตรงแบบต่างๆ ได้

9-10

6

33-40

โมเมนตัมเชิงเส้น

v    โมเมนตัม

v    การดล

v    หลักการอนุรักษ์

     โมเมนตัม

 

 

 

1.  อธิบายความหมายของ

 โมเมนตัมได้

2.  หาความสัมพันธ์ของ

    โมเมนตัมกับพลังงานจลน์ได้

3.  อธิบายเรื่องการดลของวัตถุ

     โดยคิดจากโมเมนตัม

     ที่เปลี่ยนไปได้

4.  ใช้หลักการคงค่าหรือการอนุรักษ์โมเมนตัมไปอธิบาย และคำนวณในเรื่องการชน และการระเบิดได้

 

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

11

7

41-44

สมบัติของคลื่น

v    การสะท้อนของคลื่น

v    การหักเหของคลื่น

v    การแทรกสอดของคลื่น

v    การเลี้ยวเบนของคลื่น

                    

3.                  

 

 

1.  สามารถอธิบายถึงกฎการ

     สะท้อน กฎการหักเห กฎ

     การแทรกสอด และการ

     เลี้ยวเบนของคลื่นได้ถูกต้อง

2.  คำนวณกฎการสะท้อนของ

     คลื่นได้

3.  คำนวณกฎการหักเหของ

     คลื่นได้

4.  คำนวณกฎการแทรกสอด

     ของคลื่นได้

 

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

12-13

8

45-52

เสียง

v    ความเร็วของคลื่นเสียง

v    สมบัติของคลื่นเสียง

v    เสียงกับการได้ยิน

   

 

1.  บอกความแตกต่างของความเร็วเสียงในของแข็ง ของเหลว และก๊าซ พร้อมทั้งคำนวณความเร็วในตัวกลางชนิดต่างๆ ได้

2.  อธิบายปรากฏการณ์การเกิดบีตส์  การกำทอน

      ปรากฏการณ์ดอปเปอร์  คลื่นกระแทก เสียงก้อง และระดับเสียงได้

3.  เปรียบเทียบความดัง

    ของเสียง โดยใช้ความเข้ม

     ของเสียง หรือระดับความเข้ม

     ของเสียงได้

4.  คำนวณหาความถี่ของคลื่น

     เสียงจาก ความเร็วเสียงใน

     อากาศ การเกิดบีตส์ การเกิด

     ปรากฏการณ์  ดอปเปอร์ได้

 

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

14

9

53-56

แสง

v    การแทรกสอดของแสง

v    การสะท้อนของแสง

v    การหักเหของแสง

v    โพลาไรเซชัน

 

 

 

1. บอกลักษณะการแทรกสอด

    ของแสงที่เกิดจากสลิตคู่

    สลิตเดี่ยว หรือเกรตติงได้

2. คำนวณโจทย์เกี่ยวกับการ

    แทรกสอดแบบต่างๆ ได้

3. บอกลักษณะของการสะท้อน

    ของแสงบนผิววัตถุต่างๆได้

    และบอกตำแหน่งของภาพได้

4. คำนวณโจทย์เกี่ยวกับภาพที่

   เกิดจากการสะท้อนบนกระจก

   โค้ง และการหักเหผ่านเลนส์ได้

5. บอกลักษณะของการเกิดการ

    สะท้อนกลับหมด และการ

    เกิดแสงโพลาไรเซชัน

    รวมทั้งคำนวณหามุมวิกฤติ

    และมุมโพลาไรซ์ จาก

    ตัวกลางต่างๆ ได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

15

10

57-60

ไฟฟ้าสถิตย์

v    แรงระหว่างประจุ

v    สนามไฟฟ้า

v    ศักย์ไฟฟ้า

v    ความจุไฟฟ้า

.          

 

1. บอกลักษณะของแรงระหว่าง

    ประจุที่เกิดขึ้นจากจุดประจุ

    หลาย ๆ จุดได้

2. บอกลักษณะและขนาดของ

    สนามไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้า

    ของจุดประจุ สำหรับตัวนำ

    ทรงกลม และ แผ่นโลหะ 2

    แผ่นขนานกันได้

3. คำนวณหาแรงลัพธ์จาก

    ประจุหลายประจุได้

4. หาค่าสนามไฟฟ้าและงาน

    ในการเคลื่อนประจุระหว่าง

    จุด 2 จุด ที่มีศักย์ไฟฟ้าต่าง

    กันได้

5. คำนวณหาความจุของตัว

    เก็บประจุได้

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

16

11

61-64

แม่เหล็ก

v    สนามแม่เหล็ก

v    แรงแม่เหล็ก

 

 

 

 

1.  บอกลักษณะของสนาม   แม่เหล็กที่เกิดจากแท่ง     แม่เหล็ก หรือเกิดจากลวดตัวนำที่มีกระแสไหลผ่าน พร้อมทั้งคำนวณหาค่าของสนามแม่เหล็กได้

2.  สามารถบอกลักษณะ และ

    คำนวณแรงที่เกิดขึ้นจาก

    กระแสไฟฟ้าไหลบนลวด

    2 เส้นได้

3.  สามารถอธิบายหลักการ

    ทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า

    และเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าได้

 

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

  ความกตัญญูกตเวที

17

12

65-68

พลังงานนิวเคลียร์

v   ธาตุกัมมันตรังสี

v   ปฏิกิริยานิวเคลียร์

v    โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

 

 

1.  อธิบายและเขียนปฏิกิริยา

     นิวเคลียร์ในแบบต่างๆ ได้

2.  บอกลักษณะการเกิด

     ประเภท และการตรวจสอบ

    กัมมันตภาพรังสีได้

3.  บอกประโยชน์ของ

     กัมมันตภาพรังสี และการ

     ใช้ประโยชน์จากพลังงาน

     นิวเคลียร์ได้

 

18

-

69-72

สอบปลายภาค

 

 

หมายเหตุ :   โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นี้  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์เท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอาจารย์และสถานศึกษาเป็นสำคัญ