โครงการสอน

                         แผนการสอน 

  แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 และการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม 

ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 วิชา   วิทยาศาสตร์  6 

รหัสวิชา  3000-1425 

ระดับ ปวส.

 อาจารย์ผู้สอน  สนอง   คุณประเสริฐ

                                                   คณะวิชาพื้นฐาน     

                                                 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 

โครงการสอน 

วิชา วิทยาศาสตร์ 6    ( 3000-1425    )                    ท – ป – น  (0-4-3 )

ระดับชั้น  ปวส.                                                          สาขาวิชา ชส.  , โยธา                   

       1.  สาระสำคัญ

              ศึกษาเกี่ยวกับโมล  สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  และ  การวัดและปริมาณเวกเตอร์  แรง  โมเมนต์และทอร์ก  การสมดุล   จุดศูนย์ถ่วงและเซนต์ทรอย     สมการการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง   งาน  พลังงานและกำลัง   โมเมนตัม

      2.  วัตถุประสงค์การเรียนการสอน

           2.1  ด้านเนื้อหาวิชา

           2.1.1  เพื่อให้มีความรู้   ความเข้าใจในเรื่องโมล  สูตรและสมการเคมี      หน่วยและการวัดและ

     ปริมาณเวกเตอร์ 2 – 3 มิติ    การบวกลบและการคูณปริมาณเวกเตอร์  แรงในระนาบ  แรง           

            ต่างระนาบ  โมเมนต์   และการหมุนของวัตถุในระบบต่างๆ   การสมดุลของวัตถุต่างๆ

              สมการการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง   งานพลังงานและ กำลัง     โมเมนตัม

           2.1.2   เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่

                            ศึกษาทดลอง

          2.1.3   เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไป

            ประยุกต์ ใช้ในวิชาชีพ และชีวิตประจำวัน

  2.2   ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. มีมนุษยสัมพันธ์ มีพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  2. ความมีวินัย  มีพฤติกรรม การตรงต่อเวลา การแต่งกาย
  3. ความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมการเข้าเรียน การปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ
  4. ความซื่อสัตย์สุจริต  มีพฤติกรรมไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเอง
  5. ความสนใจใฝ่รู้ มีพฤติกรรมชอบซักถามปัญหาข้อสงสัย

     6.    ความสามัคคี มีพฤติกรรมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

     7.   การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีพฤติกรรมไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา  ไม่เล่นการพนัน

     8.   ความกตัญญู มีพฤติกรรมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีสัมมาคารวะ อาสาช่วยเหลืองานครู

     9.  ความอดทนและอดกลั้น มีพฤติกรรมความอดทน มีสติควบคุมกริยามารยาท

 

       3.  ผลการวิเคราะห์เนื้อหาวิชา ( Content  analysis )

เนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี

สัปดาห์ที่

หน่วย ( Units )

หัวเรื่อง ( Topics )

จำนวนคาบ

1

การกำหนดปริมาณสารและ

ปฏิกริยาเคมี

มวลอะตอม  มวลโมเลกุล   โมลและปริมาณโมลของสาร   สูตรเคมี  สมการเคมี  การดุล สมการเคมี  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  สารละลาย

8

2

การวัดและปริมาณเวกเตอร์

การวัด  หน่วยของการวัด  ปริมาณเวกเตอร์องค์ประกอบของเวกเตอร์  การบวกลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์

8

3

แรง

ชนิดของแรง  การแยกแรงไปในแนวแกนสมมติ    การหาค่าผลรวมของแรง

8

4

โมเมนต์และทอร์ก

ชนิดโมเมนต์   ทิศของโมเมนต์จากกฎมือขวาการคำนวณโมเมนต์  การหาค่าโมเมนต์ลัพธ์

8

5

การสมดุล

สมดุลตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน   สมดุลต่อการเคลื่อนที่  สมดุลต่อโมเมนต์  การเขียนรูปอิสสระแทนแรง  การคำนวณหาค่าแรงที่กระทำต่อวัตถุ

8

6

จุดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์

จุดศูนย์ถ่วง  จุดศูนย์กลางของมวล  

จุดเซนทรอยด์   การคำนวณหาตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุรูปทรงต่างๆ

4

7

สมการการเคลื่อนที่

ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

สมการการเคลื่อนที่ ในแนวดิ่งและ

แนวราบ

8

8

งานพลังงานและกำลัง

งาน  กำลัง  พลังงาน  หลักการคงค่าของพลังงาน

4

9

โมเมนตัม

โมเมนตัม  การดล   ความถาวรของโมเมนตัม

8

 

 

 

 

 

 

                                    รวม

64

     4. วิธีสอน / รูปแบบการสอน

           4.1  บรรยายจากแผ่นใส                 

           4.2  แบ่งกลุ่มทำการทดลอง

           4.3  ตอบคำถามท้ายบท                  

           4.4  สาธิตการทดลองให้นักศึกษาสรุปรายงาน

           4.5  แบ่งกลุ่มค้นคว้านำเสนอหน้าชั้นเรียน

    5.  สื่อการเรียนการสอน

           5.1  แผ่นใสแบบถ่ายและแบบเขียน                  

           5.2  เครื่องฉายข้ามศรีษะ

           5.3  เทป วิ ดิ ทัศน์   พร้อมเครื่องเล่นกับโทรทัศน์               

           5.4  อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์และเคมี

           5.5  แบบเรียน  หนังสืออ้างอิง  เอกสารประกอบการทดลอง

          

             6. การวัดผล

                               รายการ

   คะแนน  ( ร้อยละ )

หมายเหตุ

       6.1  การทดสอบวัดความรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา                               

 

 

              6.1.1   ระหว่างเรียน                                                                 

 

              6.1.2   กลางภาคเรียน                                                              

 -

 

              6.1.3   ปลายภาคเรียน                                                              

 30

 

       6.2  การสังเกตเกี่ยวกับคุณธรรม   จริยธรรม ฯ                                  

20

 

       6.3  การพิจารณาผลงาน - ผลการปฏิบัติ

 50

 

              6.3.1   โครงงานวิทยาศาสตร์ -  แบบรายงาน                                                                          

20

 

             6.3.2    แบบฝึกหัดท้ายบท

20

 

             6.3.3    การปฏิบัติการทดลอง                                                            

10

 

                                          รวม     

100

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

7.  การประเมินผล                   

ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์                                

      คะแนน     80 – 100                             ระดับผลการเรียน      4.0

      คะแนน     75 –  79                             ระดับผลการเรียน       3.5

      คะแนน     70 –  74                             ระดับผลการเรียน       3.0

      คะแนน     65 –  69                             ระดับผลการเรียน       2.5

      คะแนน     60 –  64                             ระดับผลการเรียน       2.0

      คะแนน     55 -  59                              ระดับผลการเรียน      1.5

     คะแนน      50 -  54                              ระดับผลการเรียน      1.0

    คะแนน       0  -  49                              ระดับผลการเรียน      0