ใบความรู้

หน่วยที่  1   หน่วยและการวัด

หน่วยที่  2   เวกเตอร์  2  มิติ

หน่วยที่  3   เวกเตอร์  3 มิติ

หน่วยที่  4   ไฟฟ้าสถิต 

หน่วยที่  5    ไฟฟ้ากระแสสลับ

หน่วยท่  6    แม่เหล็กไฟฟ้า