ระเบียบงานปกครอง

ครูปกครองแผนกวิชา ช่างเครื่องมือกล และซ่อมบำรุง และเทคนิคการผลิต

1. ครู ชัยพฤกษ์    วิเศษประสิทธิ์
2. ครู ธวัชชัย   รัตนะ


โทษนักเรียน นักศึกษาที่กระทำผิด

          ข้อ  ๗  โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี ๔ สถาน  ดังนี้

(๑)             ว่ากล่าวตักเตือน

(๒)             ทำทัณฑ์บน

(๓)             ตัดคะแนนความประพฤติ

(๔)             ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม