วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์     เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนสาขางานแม่พิมพ์และเครื่องมือกล

พันธกิจ

1                 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

2                 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

3                 พัฒนาระบบความร่วมมือกับสถานประกอบการ

4                 พัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือ  สื่อการเรียนการสอนและห้องเรียนห้องปฏิบัติการ

5                 การพัฒนางานกิจกรรมผู้เรียน

6                 การบริการชุมชนสังคมและสถานประกอบการ