โควต้าเข้าศึกษาต่อสถาบันต่างๆ

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วุฒิ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2556


การรับนักศึกษาเข้าศึกษาโครงการรับตรง
(สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์


ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์  มจพ. 2556

เปิดรับสมัคร
ระหว่าง วันที่ 10 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

**ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัคร
ของคณะที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัคร