ประวัติแผนกเทคนิคการผลิต

ช่างกลโรงงาน หรือ เทคนิคการผลิต  เปิดทำการตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2514  รุ่นที่ 1  เปิดรับนักศึกษา ระดับ ปวช.  2 สาขา คือ 1. ช่างกลโรงงาน และ2. ช่างจิ๊กและการทำเครื่องมือ  และ ได้เปิดรับ ชั้น ปวส.เพิ่ม ในสาขาช่างกลโลหะ  ในปี พ.ศ. 2526 รุ่นแรก ในสาขางานเครื่องมือกลอย่างเดียว  ต่อมา ในปี พ.ศ. 2527 ได้เปิดเพิ่มอีก 1สาขา  คือ ช่างแม่พิมพ์โลหะ  และในปี พ.ศ. 2530 จึงเริ่มเปิดรับ ปวส. สาขา แม่พิมพ์พลาสติก  
 จนครบ 3 สาขางาน 
   ปัจจุบัน  ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีการเรียนการสอน ทั้ง 3 สาขางาน ทั้งระดับ ปวช.  และปวส.  คือ  1. สาขางานเครื่องมือกล
                  2. สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
                  3. สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก