มาตราฐานวิชาชีพแผนกเทคนิคการผลิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสาร แสวงหาความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ

2. ใช้หลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการ

สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยและการป้องกันโรคกับตนเองและครอบครัว

3. แก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการแก้ปัญหา

4. ดำเนินงานจัดการธุรกิจขนาดย่อม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององค์กร สิ่งแวด

ล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรและชุมชน

5. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

6. อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม

7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

8. เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น

9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

10. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล

11. อ่านแบบ เขียนแบบ สัญลักษณ์มาตรฐาน

12. ควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

13. วัดตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดละเอียด

สาขางานเครื่องมือกล 

14. สร้างชิ้นส่วนเครื่องกล ด้วยเครื่องมือกลพื้นฐาน

15. ปรับปรุงสมบัติโลหะงานชิ้นส่วนเครื่องมือกล

สาขางานเขียนแบบเครื่องกล

14. อ่านแบบและเขียนแบบภาพสองมิติ สามมิติใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

15. อ่านแบบและเขียนแบบงานเครื่องมือกล แบบแยกชิ้น

16. อ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกล

17. อ่านและเขียนแบบงานโครงสร้าง งานอาคารบ้านพักอาศัย

18. จัดทำประมาณการเขียนแบบ

สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

14. ควบคุมเครื่องจักรกลผลิตแม่พิมพ์พลาสติก

15. วัดตรวจสอบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื่องมือวัดละเอียด

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

14. ควบคุมเครื่องจักรกลผลิตแม่พิมพ์โลหะ

15. วัดตรวจสอบแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือวัดละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ

2. จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ

3. แก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการแก้ปัญหา

4. จัดการ ควบคุมและพัฒนาคุณภาพงาน

5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของช่างเทคนิค

6. อ่านแบบ เขียนแบบงานเทคนิคการผลิต

7. จำแนกวัสดุและเทคนิควิธีการผลิต

8. วัดและตรวจสอบขนาดชิ้นงานการผลิต

สาขางานเครื่องมือกล 

9. อ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล

10. เลือกวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล

11. วางแผน และควบคุมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล

12. วัด ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

9. อ่านแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ

10. เลือกวัสดุและกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะ

11. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะ

12. วัด ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตแม่พิมพ์โลหะ

13. . ประกอบ ติดตั้งทดสอบ วิเคราะห์ ละแก้ปัญหาชุดแม่พิมพ์โลหะ

สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

9. อ่านแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก

10. เลือกวัสดุและกระบวนการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก

11. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก

12. วัด ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก

13. ประกอบ ติดตั้งทดสอบ วิเคราะห์ ละแก้ปัญหาชุดแม่พิมพ์พลาสติก