เว็บครูแอ๊ดยินดีต้อนรับ


ครูแอ๊ดของใครๆ


รายวิชาที่สอน

การคำนวณในงานเชื่อม

การคำนวณในงานเชื่อม (31032203)

กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (31000101)