คำอธิบายรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา
 
      เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจหลักการและแตกแรง การหาโมเมนต์การสมดุล การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การประยุกต์หลักการสมดุลในการหาแรงในโครงสร้างและเครื่องกล การแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพโดยใช้หลักการสถิตยศาสตร์

มาตรฐานรายวิชา
 

      1. อธิบายคุณสมบัติของแรงได้อย่างถูกต้อง
      2. อธิบายเรื่องโมเมนต์และแรงสมดุลได้อย่างถูกต้อง
      3. อธิบายแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดได้อย่างถูกต้อง
      4. อธิบายจุดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์ได้อย่างถูกต้อง
      5. สามารถแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องของกลศาสตร์วิศวกรรม 1ได้อย่างถูกต้องเพื่อเป็นพื้นฐาน
         ในวิชาวิศวกรรมขั้นสูง
      6. สังเกตและมีไหวพริบในการเรียนรู้ในวิชาทางวิศวกรรม

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรม โดยใช้หลักสถิตศาสตร์เกี่ยวกับระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนต์ และแรงคู่ควบ การสมดุล แผนภาพอิสระ โครงสร้าง และหลักการวิเคราะห์เบื้องต้น แรง การกระจายแรง สถิตศาสตร์ของไหล จุดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย ความเสียดทาน โจทย์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ