คำอธิบายรายวิชา

                                  

                           

    1. เพื่อให้มีความเข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครียดตลอดจนคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของวัสดุ
    2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้หลักการของความแข็งแรงของวัสดุ ในการเลือกใช้และ
ตรวจสอบความสามารถในการรับแรงของชิ้นส่วนโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ
    3. เพื่อสร้างเสริมเจตคติที่ดีในการค้นคว้าหาความรู้ และใช้เหตุผลทางกลศาสตร์วัสดุ ในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัดและ
ปลอดภัยของวัสดุ เมื่อนำไปใช้งาน