คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม กระจก การออกแบบ การวางแผน
จัดลำดับการทำงาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ตรวจสอบงานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม