คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา คณิตศาสตร์ช่างเชื่อมโลหะ รหัสวิชา 21032112       credit  2

จุดประสงค์รายวิชา

1.เพื่อให้มีความเข้าใจในระบบหน่วยที่ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อม

2.เพื่อให้สามารถคำนวณหาความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนักของวัสดุรูปทรงต่างๆ

3.เพื่อให้สามารถประมาณราคา ความสิ้นเปลืองของวัสดุในงานเชื่อม

4.เพื่อให้สามารถคำนวณระบบส่งกำลังทางกล เครื่องผ่อนแรง

5.เพื่อให้สามารถคำนวณหาค่าความแข็งแรงของวัสดุ ความดันของไหล

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับระบบหน่วยที่ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อม การคำนวณหาความยาว พื้นที่ ปริมาตรและน้ำหนักของวัสดุรูปทรงต่างๆ ความสิ้นเปลืองของวัสดุในงานเชื่อมแก๊ส พลังงานไฟฟ้า การประมาณราคา ระบบส่งกำลังทางกล เครื่องผ่อนแรง ความแข็งแรงของวัสดุ ความดันของไหล