ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน วิธีการชําระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านแอพลิเคชั่นของธนาคาร 

 ขั้นตอนการขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน ขั้นตอนการขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน

 ขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเงินสำหรับเบิกต้นสังกัด ขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเงินสำหรับเบิกต้นสังกัด

 

 

 เคลียร์ข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ  ข้าราชการและลูกจ้างประจำ