แผนกเขียนแบบเครื่องกล
โทรศัพท์ 038-237268 ต่อ 134
http://Drafting.tatc.ac.th/