นางสาววาสนา   กลอยยิ่ง
ครูวิทยาศาสตร์
แผนกวิชา  สามัญ
โทรศัพท์   038-238-398  ต่อ  135
E-mail  was_kloy@hotmail.com