banner.jpg

ปรัชญา1.gif

สำนึกในความเป็นไทย ล้ำเลิศวินัย
ใฝ่คุณธรรม ห่างไกลสิ่งเสพติด


วิสัยทัศน์1.gif

มุ่งมั่นในการพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
ให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัย 
มีคุณธรรม 
มีจริยธรรม  มีลักษณะที่พึงประสงค์
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้
อย่างมีความสุข 


ยุทธศาสตร์1.gif

1. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
2. รณรงค์ต่อต้านการสูบและเสพสาร-
    เสพติด
3. พัฒนาวินัย  และแก้ไขพฤติกรรมที่
    ไม่เหมาะสม
4. รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค
    และเคารพกฎจราจร

กิจกรรม

/  สักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าครูรัก  สักวันหนึ่งคงประจักษ์เป็นสักขี  สักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าครูดี  สักวันหนึ่งคงได้ดีเพราะเชื่อครู        /       การแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ  ถือว่าเป็น เกียรติและศักด์ศรี  ของพวกเรานักเรียนเทคนิคสัตหีบ      /      ชาวเทคนิคสัตหีบร่วมใจ  สวมหมวกนิรภัย 100%      /       ยาเสพติด  เป็นภัยต่อชีวิต  เป็นพิษต่อสังคม       /      เพื่อความรวดเร็ว  ในการติดต่อราชการใดๆกับวิทยาลัย  โปรดแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา        /         นักเรียนเทคนิคสัตหีบร่วมใจร่วมแรง    แต่งกายเหมาะสม   ภาพลักษณ์น่าชม   สมเกียรติสถาบัน     /  

สถิติเยี่ยมชม

377313

โฆษณา