ปรัชญา1.gif

สำนึกในความเป็นไทย ล้ำเลิศวินัย
ใฝ่คุณธรรม ห่างไกลสิ่งเสพติด


วิสัยทัศน์1.gif

มุ่งมั่นในการพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
ให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัย 
มีคุณธรรม 
มีจริยธรรม  มีลักษณะที่พึงประสงค์
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้
อย่างมีความสุข 


ยุทธศาสตร์1.gif

1. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
2. รณรงค์ต่อต้านการสูบและเสพสาร-
    เสพติด
3. พัฒนาวินัย  และแก้ไขพฤติกรรมที่
    ไม่เหมาะสม
4. รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค
    และเคารพกฎจราจร