ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนการต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนการต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ณ โรงแรมคุ้มเดช และบริษัทซีเค-ฟูดส์ เอ็นเตอร์ไพร์ท จำกัด

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


Thai-Austrian

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ