3204-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

3. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารข้อมูล

4. เห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่องานธุรกิจและสังคม

 

มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมชุดสำนักงานได้ถูกต้องตามลักษณะงาน

3. สืบค้นข้อมูล ตลอดจนรับ – ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

 

คำอธิบายรายวิชา 

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบงานคอมพิวเตอร์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น การใช้อินเทอร์เน็ต

 

คู่มือ / เอกสารตำรา 

            1.เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เขียน วิทยา สุคตบวร

            2.ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  ผู้เขียน วิทยา สุคตบวร

            3.จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เขียน  พนิดา พานิชกุล

 

คำชี้แจง  ให้นักศึกษา......

            1.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ software, hardware, user, administrator, procedure, data, information, management, decision, internet, intranet, ip address, database, OS

            2.จงอธิบายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับกับองค์กรหรือหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ โดยพรรณาถึงสภาพปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงานและวิเคราะห์ความจำเป็นในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว เช่นการใช้ e-office, e-commerce ฯลฯ

            3.จงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสารสนเทศกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการใช้ระบบ e-learning 

            4. จงอธิบายถึงจริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์และสรุปสาระสำคัญของพรบ.ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในส่วนของผุ้ใช้งานทั่วไป(มาตรา 5,6,7,10,14 และ 16)

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
  พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

          เทคโนโลยีสารสนเทศ-วิกิพีเดีย

          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  e-learning คืออะไร

          เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม

          e-commerce

          ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

          จริยธรรมและความปลอดภัย

          แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ