กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2)

 ประชาสัมพันธ์จากงานอาชีวศึกษาทวิภาคี เรื่อง ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน เรื่อง ใบสำคัญรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 ประชาสัมพันธ์จากงานศูนย์บ่มเพาะฯ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน 'การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566' (สามารถลงสมัครเข้ารับการอบรมได้ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 66)

 ประชาสัมพันธ์จากงานอาชีวศึกษาทวิภาคี เรื่อง ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 ประชาสัมพันธ์จากงานอาชีวศึกษาทวิภาคี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 ประชาสัมพันธ์จากงานศูนย์บ่มเพาะฯ เรื่อง ตลาดนัดไทยออส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (เปิดจองล็อค วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2566)

 ประชาสัมพันธ์จากงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2566  และประสงค์จะขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำ ให้ส่งข้อเสนอเชิงแนวคิดมายังงานวิจัย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น)

 ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน เรื่อง ตารางการถ่ายภาพติดใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) และ Transcript ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2) ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566