รายวิชา ภาคเรียนที่่ 2/2557

รายวิชา ภาคเรียนที่่ 1/2555

วิชาวงจรพัลส์และดิจิตอล

กิจกรรม

         สวัสดีค่ะ นักเรียน นักศึกษาที่น่ารักทุกคน สำหรับเว็บไซต์ที่ครูจัดทำขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างครู กับนักเรียน นักศึกษา และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ เอกสารประกอบการสอนต่างๆ ในรายวิชาที่ครูสอน ซึ่งมีทั้งที่ครูรวบรวมขึ้นมาเอง และคัดสรรจากเว็บไซต์ของผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน ครูหวังว่าจะเป็นประโยชน์ และ  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ในอนาคต